ترازوی آزمایشگاهی مدل GP 32Kکمپانی AND ژاپن با دقت یک گرم وظرفیت 31 کیلوگرم