مجموعه معرف نیتریت NitriVer 3 TNT LR کمپانی HACH کد2608345

رنج

0.003 – 0.500 mg/L NO2-N

پلتفرم

Test ‘N Tube™

تعداد

50

پارامتر

Nitrite

متد

10019

نام متد

Diazotization