دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VlS مدل 7305 کمپانی Jenway انگلستان