شیر آب زیر شلفی دو قلو دستگیره معکوس TOF کد 1000/240