امروزه برای کنترل و اندازه گیری میزان کلر در آب استفاده از قرص دی پی دی-قرصDPD یکی از روشهای بسیار رایج می باشد.با وجود سرعت بالا در نمایش میزان غلظت کلر، استفاده از قرص دی پی دی-قرص DPD رپید روشی بسیار دقیق در سنجش کلر در آب نیز می باشد. در صورت وجود کلر آزاد در محلول با قرص دی پی دی -قرصDPDیادی اتیل-پی-فنیلن دی آمین(DPD)واکنش داده و تولید رنگ صورتی می کند

شدت رنگ بوجود آمده در محلول بستگی به میزان غلظت کلرازاد در آن محلول دارد

قرصهای دی پی دی-DPD کمپانیPALINTEST انگلستان جزء یکی از محبوبترین قرصهای اندازه گیری کلر در اب در ایران و سایر نقاط جهان می باشند.
میزان کدورت ایجاد شده در آب پس از انخلال قرص دی پی دی DPD کمپانی PALINTEST حداقل می باشد و  به همین دلیل رنگ بسیار شفاف تر و دقیق تری را ایجاد می کند
قرصهای دی پی دی -DPD کمپانیPALINTESTرا باید جهت انجام آزمایش همراه با کیت کلر و پی اچ PALINTESTمورد استفاده قرار دادتا بتوان نتیجه مورد نظر رابدست آورد

قرص 250 عددی دی پی دی DPD NO.1 RAPID کمپانی پالین تست

امروزه برای کنترل و اندازه گیری میزان کلر در آب استفاده از قرص دی پی دی-قرصDPD یکی از روشهای بسیار رایج می باشد.با وجود سرعت بالا […]