• ریجنت FerroMo
  • برای اندازه گیری آهن  کل در  ،cooling wather از رجنت کد 2544800 استفاده می شود.
  • شامل دو پک 100 عددی پودر ریجنت شماره یک و ریجنت شماره دو
  • تست متد 8365
  • ویال مورد استفاده ویال استاندارد 10ml

 

مجموعه معرف آهن FerroMo کمپانی HACHکد2544800

دستگاه قابل استفاده 

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز Dr900

تعداد  

100 عدد بالشتک پودری

متد 

8365

پارامتر

آهن کل

رنج 

0.01-1.80mg/l