مجموعه معرف تست کیت گلایکول کمپانی HACH کد 2446900

برای اندازه گیری گلایکول به وسیله ی تست کیت گلایکول کمپانی هک کد  EG-1،  از این ریجنت استفاده می شود. ست این ریجنت شامل ریجنتهای شماره 1،2،3وهمچنین محلول اتیلین گلایکول 0.05 درصداست که  برای انجام تعداد  حدودا  100 آزمایش  مناسب می باشد.