مجموعه معرف منگنز،(LR )،10 میلی لیتر،کمپانی HACH کد 2651700

رنج

0.006 – 0.700 mg/L Mn

پلتفرم

پودر

تعدادتست

 50عدد

پارامتر

Manganese

متد

8149

نام متد

PAN

دستگاه

همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز  DR/3000, DR/2000,
DR/850, DR/820

شامل

Cyanide reagent (2122326) 50 ml

Ascorbic acid (1457799)

PAN-Indicator solution (2122426) 50 ml