مجموعه معرف نیتروژن کجلدال ( TKN) کمپانی HACH کد 2495300

رنج

1- 150 mg/L TKN

پلتفرم

محلول

تعداد

250

پارامتر

Nitrogen

متد

8075

نام متد

Nessler

دستگاه

همه ی دستگاههای هک به جز  DR/850,
DR/820, PC II

نیاز به هضم

دارد