مجموعه معرف نیتروژن _آمونیاک نسلر کمپانی HACH کد2458200

رنج

0.02 – 2.50 mg/L NH₃-N

پلتفرم

محلول

تعداد تست

250

پارامتر

Ammonia

نام متد

Nessler

دستگاه

همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز  DR 900,
DR/800 Series, PC II

EPA

سازگار