مجموعه معرف نیتروژن_نیتریت (LR) 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد 2429800

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز DR/3000, DR/2010, DR/2000, PC II

تعداد

100 بالشتک پودری

رنج

0.01 – 0.50 mg/L NO₃-N

متد

8192

نام متد

Cadmium Reduction

پلتفرم

Powder Pillows

پارامتر

Nitrate, Nitrogen