مجموعه معرف NitriVer 3 TNT (نیتروژن_نیتریت) LR کمپانی HACH کد 2608345

رنج

0.003 – 0.500 mg/L NO2-N

تعداد

50 ویال  ،16 میلی متری

متد

10019

نام متد 

Diazotization

پلتفرم

Test ‘N Tube™

پارامتر

Nitrite