برای اندازه گیری نیترات رنج متوسط و بالا به وسیله متد کاهش نیتراور۵ کادمیم از متدهای ۸۰۳۹ و ۸۱۷۱ استفاده می شود.

رنج متوسط در دستگاههای DR/850, DR/820, or PC II. قابل اجرا نمی باشد.

معرف نیترات (NitraVer 5) 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد 2106169

دستگاه قابل استفاده 

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز DR/3000, DR/2010, DR/2000

پارامتر

Nitrate

تعداد

100 بالشتک پودری

متد

8039 HR

نام متد

Cadmium Reduction

متد شماره 2

8171 MR

رنج

0.3 – 30.0 mg/L NO3-N

رنج2

0.1 – 10.0 mg/L NO3-N

متد مرجع

SM 4500-NO3-B

شرایط نگهداری

10 °C to 25 °C