معرف نیترات (NitraVer 5) 25 میلی لیتر کمپانی HACH کد 1403499

دستگاه

DR/3000, DR/2000

تعداد

100 بالشتک پودری

رنج

0.3 – 30.0 NO3-N

رنج2

0.1 – 10.0 mg/L NO3-N

متد

8039 HR

نام متد

Cadmium Reduction

 متد 2

8171 MR

پارامتر

Nitrate

پلتفرم

Powder Pillows

شرایط نگهداری 

10 – 25 °C