معرف نیترات (NitraVer 6) 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد 2107249

تعداد

100 عدد بالشتک پودری

رنج

0.01 – 0.50 mg/L NO₃⁻-N

توضیحات

NitraVer 6 Powder Pillows

نام متد 

Cadmium Reduction

پارامتر

Nitrate

پلتفرم

Powder Pillows