معرف نیتریت( NitriVer 2 ) 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد2107569

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز DR/3000,
DR/2000, DR/850,
DR/820, PC II

رنج

2 – 250 mg/L NO2

تعداد

100 عدد بالشتک پودری

متد

8153

نام متد 

Ferrous Sulfate

پارامتر

Nitrite

پلتفرم

Powder Pillows