معرف نیتریت( NitriVer 3 ) 10 میلی لیتر کمپانی HACH کد2107169

دستگاه

قابل استفاده برای همه ی دستگاههای کمپانی هک به جز PC II

تعداد

100 عدد بالشتک پودری

رنج

0.002 – 0.300 mg/L NO2–N

متد

8507

نام متد

Diazotization

پلتفرم

Powder Pillows

پارامتر 

Nitrite

استاندارد

EPA