ویال نیترات (LR)،TNTplus کمپانی HACH کدTNT835

دستگاه

DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000

متد

10206

نام متد 

Dimethylphenol

تعداد 

25 ویال

پارامتر

Nitrate, Nitrogen

پلتفرم

TNT plus™

رنج

0.23 – 13.50 mg/L NO₃-N

استاندارد

EPA