پودر DPD جهت اندازه گیری کلر آزاد کمپانی HACH کد 2105528

    رنج
  0.02 – 2.00 mg/L Cl2
   پلتفرم
پودر
   تعداد تست
1000عدد
   پارامتر
Free Chlorine, Chlorine Dioxide
   متد
8021
   نام متد
DPD
   شرایط نگهداری
10 – 25 °C
   ویال
10 mL
  دستگاه
همه ی دستگاهها به جز   DR/3000, DR/2000
  EPA

 سازگار