• کدورت سنج پرتابل مدل 355 کمپانی WTW دستگاهی پیشرفته با کاربری آسان می باشد. این دستگاه براساس استانداردهای ISO 7027/DIN EN 27027 (EN ISO 7027)   برنامه ریزی شده است.
  •  اساس کار این دستگاه  روش نفلومتری است که در این روش مقایسه شدت نور پراکنده شده توسط نمونه تحت شرایط تعریف شده با شدت نور پراکنده شده توسط مرجع استاندارد تحت شرایط تعلیق مشابه. هرچه شدت نور پراکنده شده بالاتر باشد میزان کدورت بالاتر است. پلیمر فرمازین به عنوان مرجع اصلی استاندارد تعلیق استفاده می شود.
  • کوچک و قابل حمل
  • این دستگاه به همراه کیف قابل حمل، استانداردهای 0.02، 10 و 1000 NTU و همچنین دو عدد ویال اندازه گیری ارائه می شود.
  • Battery-operated portable turbidity meter with infrared LED for nephelometric measurements as per
    handy, light weight and easy to operate, primarily for applications to monitor > 1 NTU. With smaller samples of 15 ml, it is also very suited for applications in fermenters and cell cultures at good precision.

کدورت سنج پرتابل TURB355IR کمپانی WTW آلمان

Method Nephelometric (90° Straylight)
Light Source IR LED
acc. to Standard Method DIN 27027 / ISO 7027
Measuring Range 0-1100 FNU+NTU
Resolution 0,01 for 1 -9,99
0,1 for 10 – 99,90
1 for 100 – 1100
Accuracy +/- 2% of value or +/-0.01
last decimal pos.for 1-500 NTU
+/- 3% of meas. Value from 500-1100 NTU
Reproducability +/- 1% of meas.val. or +/-0.01 NTU
Calibration Automatic 1-3 Point
Calibration Protocol no
Calibration Interval no
Data Storage no
Response Time Ca. 14 s
Cuvette 25 x 45 mm, 15 ml sample volume
Ident Number no
Firmware-Update no
Interface no
Operation Temp. 0… +50°C
Power Supply 4 Mignon (AAA) > 3000 Measurements
Rech.Batt. no