دستگاه تک مقیاسی با سه نقطه دید برای اندازه گیری رنگ به روش چشمی از طریق مقایسه مستقیم نمونه و استانداردهای شیشه ای رنگی که بر روی یک زوج دیسک قرار دارند، استفاده می شود. مزیت دید سه نقطه ای در این است که نمونه و استاندارد بطور همزمان دیده می شوند و ساده تر می توان تطبیق رنگ را انجام داد.

مقایسه کننده روغن های نفتی مدل  AF 650

این دستگاه مطابق با نیازهای استاندارد ASTAM D 1500 برای مشخص کردن ASTM Color به روش چشمی از طریق مقایسه مستقیم  با  شیشه های   رنگی استاندارد عمل می کند. این دستگاه به طور وسیعی جهت درجه بندی محصولات نفتی از قبیل روغن های روان کننده و روغن های دستگاه های گرم کننده و سوخت های دیزلی استفاده می شود.

کمپراتورهای سری AF650 نفتی ساخت تینتومتر انگلستان

دستگاه تک مقیاسی با سه نقطه دید برای اندازه گیری رنگ به روش چشمی از طریق مقایسه مستقیم نمونه و استانداردهای شیشه ای رنگی که بر روی یک زوج دیسک قرار دارند، استفاده می شود. مزیت دید سه نقطه ای در این است که نمونه و استاندارد بطور همزمان دیده می شوند و ساده تر می توان تطبیق رنگ را انجام داد.

مقایسه کننده روغن های نفتی مدل  AF 650

این دستگاه مطابق با نیازهای استاندارد ASTAM D 1500 برای مشخص کردن ASTM Color به روش چشمی از طریق مقایسه مستقیم  با  شیشه های   رنگی استاندارد عمل می کند. این دستگاه به طور وسیعی جهت درجه بندی محصولات نفتی از قبیل روغن های روان کننده و روغن های دستگاه های گرم کننده و سوخت های دیزلی استفاده می شود.

دسته: