کیت نبولایزر دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی کمپانی AGILENT آمریکا با کد نامبر 9910093000 شامل راهنمای کپیلاریی، فنر نبولایزر، سیم تمیزکننده نبولایزر، لوله کپیلاریی Hi-Vac و لوله کپیلاریی استاندارد می باشد.

کیت نبولایزر دستگاه جذب اتمی کمپانی اجیلنت کد 9910093000

مدل چمبر 

Mark 7 spray chamber

پارت نامبر

9910093000

قابل استفاده در مدلهای

220، 240، 110، 280، 50 و 55 کمپانی اجیلنت