کیت کلر/پی اچ کد 151600 کمپانی لاویباند آلمان

  • محدوده اندازه گیری:

0.1 تا 3 میلی گرم بر لیتر کلر

6.8 تا 8.2 پی اچ

  • ریجنتهای مورد نیاز:

بسته 500 عددی قرص DPD1 کمپانی لاویباند آلمان کد 511312

بسته 500 عددی قرص فنل کمپانی لاویباند آلمان کد 511792

  • محتوی جعبه:

کیت کلر/پی اچ

20 عدد قرص DPD1

دستورالعمل